ഓര്‍ക്കുവാനേറെയുണ്ടിന്നും.

ഓര്‍ക്കുവാനേറെയുണ്ടിന്നും.

ഇരുട്ടിന്റെ പൊത്തില്‍ ,
പെരുക്കുമസഭ്യ വര്‍ഷങ്ങളും,
വയറൊട്ടി വെയില്‍ കാഞ്ഞു,
ശുഷ്കിച്ച മോഹവും..
നിണമിറ്റുവീണ നിലങ്ങളും,
പേടിയാല്‍ രാപ്പനിയേറ്റും
നിശ്ശബ്ദതക്കാമ്പും,
മറുത്തൊന്നു ചൊല്ലാതെ,
നീ പോയ വഴിയില്‍
കനല്‍ ഞാന്ന വെയിലും,
കരിമിഴിയിലുറയും,
തുലാവര്‍‌ഷഘനവും..

ഓര്‍ക്കുവാനേറെയുണ്ടിന്നും..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: